Aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

Je vindt op deze pagina de verplichtingen per vorm van sociale eigendomsverwerving (erfpacht, kavels en koop). Dit verschilt telkens een beetje. Als je je inschrijft voor meerdere vormen, lees dan zeker alle verplichtingen van elke vorm even na. Zo weet je wat je te wachten staat bij een eventueele toewijzing. 

 

Verplichtingen erfpachtwoning

Een erfpachtwoning heeft een aantal voordelen (geen zware lening nodig, lagere registratierechten, belastingsvoordeel). Er zijn echter ook een aantal verplichtingen waaraan je moet voldoen.

Verplichtingen sociale kavel

 • Als je een sociale kavel koopt, ben je verplicht om op de kavel een woning te bouwen die winddicht is binnen een termijn van vier jaar. Deze periode gaat in op het moment dat de akte ondertekend wordt.
 • Je moet zelf gedurende tien jaar in deze woning wonen. Je mag de grond en de woning die erop gebouwd is niet vervreemden in deze tien jaar en je mag er geen zakelijk recht op afstaan. Het persoonlijk bewonen gebeurt door minstens één van de personen die de sociale kavel heeft gekocht of door één van de wettelijke erfgenamen. 
 • Je toont aan dat het volume van de woning niet groter is dan toegelaten. Het volume van de woning die je gaat bouwen op je sociale kavel mag niet meer bedragen dan 550m³, te verhogen met 25m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste. Het volume van de woning boven het maaiveld wordt hierbij voor 100% meegerekend en het volume onder het maaiveld voor 50%. Het volume van de woning wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning. Daarvoor bezorg je binnen twee maanden na de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning een afschrift hiervan en van het bijhorende dossier aan ons. 

 

Verplichtingen sociale koopwoning

 • Je moet zelf gedurende twintig jaar in de koopwoning wonen. Deze periode gaat in op het moment dat de akte ondertekend wordt.
 • Bij vervreemding of overdracht moet je ons meteen op de hoogte brengen.
 • Je kan enkel ontslaan worden van je verplichting om de woning zelf te bewonen als...
  • ...je hiervoor het akkoord van de Raad van Bestuur van De Noorderkempen hebt gekregen én...
  • ...je een vergoeding betaalt (terugbetaling niet-afgeschreven overheidsinvestering).
 • Een afwijking hierop kan wegens dwingende omstandigheden én mits melding aan het Agentschap Inspectie RWO.
 • Als je deze verplichtingen of de verbintenis niet naleeft, hebben wij het recht van wederinkoop of kunnen we een schadevergoeding eisen.