Daar kan je op bouwen!

zoek:

Privacy

Deze website is eigendom van De Noorderkempen cvba.

 

Contactgegevens De Noorderkempen

 • Adres maatschappelijke zetel: Kweekstraat 4b | 2330 Merksplas | België
 • Telefoon: 014-63 95 95
 • Mail: info@denoorderkempen.be
 • Ondernemingsnummer: BE0427-003-106​

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden… zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Noorderkempen of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • De Noorderkempen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordien in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal De Noorderkempen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De Noorderkempen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, mag je steeds contact opnemen met Mieke Dereymaeker (mieke.dereymaeker@denoorderkempen.be).
 • De inhoude van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Noorderkempen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade (rechtstreekse of onrechtstreekse), die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • De Noorderkempen kan in gen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijznodere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip (en zonder beperking) van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens van het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 • De Noorderkempen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht & bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website.

Bescherming persoonlijke levenssfeer | privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven. Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018). De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van De Noorderkempen | Kweekstraat 4b | 2330 Merksplas. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur- of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd. Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in ‘machtigingen’. Meer informatie hierover vind je op deze website: https://www.vmsw.be/privacy.

Privacy: welke informatie heeft De Noorderkempen?

Via De Noorderkempen kan je een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over jou bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt. Of om je beter te kunnen helpen. Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen. Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die je beschermt.

Welke informatie gebruikt De Noorderkempen van je?

Wij kijken na of je een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als je je inschrijft en als je een woning kunt huren. Ook als je huurt, gebruiken wij informatie over jou.

Deze informatie is:

 • je identiteit
 • je inkomen
 • je woonplaats(en)
 • je gezinssamenstelling
 • taalkennis
 • eigendommen
 • eventueel: begeleidende diensten

Als jouw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij jouw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

Waar vragen wij informatie op?

Je geeft ons heel wat informatie als je je inschrijft, als je huurt… Je bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doe je dit niet? Dan kan je mogelijk geen sociale woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet je jouw ontvangen huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 & Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 & Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 & RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 & RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 & Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 & RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 & RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)

Aan wie geven wij informatie?

Wij bezorgen informatie aan:

 • Het Agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 & Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het Agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 & Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 & Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

Kan je jouw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan zeker! Je kan jouw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@denoorderkempen.be of een brief naar De Noorderkempen | tav Mieke Dereymaeker | Kweekstraat 4b | 2330 Merksplas. Wij bezorgen je dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kan je dit altijd laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Ben je niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vind je dat De Noorderkempen onterecht informatie heeft? Dan kan je ons vragen om deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kan je een klacht indienen bij de privacycommissie via http://commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom je niet akkoord bent. De privacycommissie zal jouw klacht behandelen.

Meer informatie over privacy?

Heb je vragen over jouw informatie?

 • Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via Mieke Dereymaeker | privacy@denoorderkempen.be | 014-63 95 91.
 • Je kan ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be

Heb je algemene vragen over privacy?

Dan kan je terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie). Meer informatie vind je op http://www.privacycommission.be.