Daar kan je op bouwen!

zoek:

Sociale kavels

Volgens het overdrachtenbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 29/09/2006 zijn de registers voor sociale koopwoningen geopend.

Inschrijven is enkel mogelijk op de kantoren van Bouwmaatschappij De Noorderkemen tijdens de kantooruren.

Er zijn 6 registers geopend voor gans ons werkgebied (Arendonk – Beerse – Hoogstraten – Merksplas – Ravels – Rijkevorsel). Onze maatschappij biedt momenteel geen enkele garantie op een aanbod, noch naar aantal, nog naar tijdstip.

De kandidaat-kopers van een sociaal kavel worden per register chronologisch ingeschreven. Bij de inschrijving krijgt elke kandidaat-koper in chronologische volgorde een inschrijvingsnummer per register toegekend.

 

Concrete projecten zijn:

- Tommelhof te Ravels, 1 kavel voor een gesloten gezinswoning.

Prijs: 56.000€

- Molenakkers te Rijkevorsel, 6 kavels voor gesloten gezinswoningen

Prijs: 75.000€

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met eveline.snels@denoorderkempen.be

 

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN  2020

INSCHRIJVINGS- OF WOONBEHOEFTIGHEIDSVOORWAARDEN* 2020

* Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006.

 • Het netto belastbaar inkomen van de kandidaat-koper (samen met eventuele inkomens van gezinsleden) mag onderstaande grenzen niet overschrijden (op basis van het laatst gekende aanslagbiljet):

Minimum inkomen = € 9 725,00

Maximum inkomen alleenstaande zonder personen ten laste = € 40 710,00

Maximum inkomen alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste = € 44 7755,00

Maximum inkomen alle andere gevallen = € 61 059,00 | per persoon ten laste te verhogen met € 4 065,00

Als het inkomen minder dan € 9 725,00 bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle mogelijke middelen worden aangetoond.

De term ‘inkomen’ wordt verduidelijkt - inkomen uit arbeid of een vervangingsinkomen (werkloosheidsvergoeding, leefloon, invaliditeit, ziektevergoeding…).

 

 • Meerderjarig zijn (uittreksel “Samenstelling gezin” en “historiek van adressen” – bevolkingsdienst gemeente)
 • Eigendomsvoorwaarde: geen andere woning of perceel voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
 • Inschrijvingsgeld: 50,00 EUR per register (let op: geen elektronische betaling mogelijk) 

Wanneer twee kandidaten zich samen willen laten inschrijven, moeten zij samen voldoen aan de voorwaarden en dienen zij beiden aanwezig te zijn bij de inschrijving en de toewijzing.

Alle gevraagde documenten moeten aanwezig zijn bij de inschrijving, zoniet wordt niet ingeschreven.

SCHRAPPINGSGRONDEN UIT REGISTER(S)

Indien kandidaat-koper:

 

 • een woning weigert die aan zijn keuze qua ligging en type en aantal slaapkamers beantwoordt (tenzij schriftelijk een gegronde reden wordt aangevoerd)
 • bij actualisering niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde
 • frauduleuze verklaringen heeft afgelegd
 • verzoekt om een schrapping (inschrijvingsgeld wordt terugbetaald)
 • niet meer voldoet aan de inschrijvings- of woonbehoeftigheidsvoorwaarden op het ogenblik dat een woning wordt aangeboden (inschrijvingsgeld wordt terugbetaald)
 • een aangeboden woning heeft aanvaard en nadien de woning toch niet wilt kopen.

 

TOEWIJZINGSVOORWAARDEN

Het BVR van 06/02/2009 voert het begrip “voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is” in.

Een woonbehoefitge particuliere persoon die een woning wil aankopen, beschikt over ene voldoende band met de gemeente (waar de woning gelegen is) als hij voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 

 • gedurende ten minste 6 jaar onafgebroken woonachtig zijn geweest in de gemeente (waar de woning gelegen is) of in een aangrenzende gemeente;
 • op de datum van de overdracht werkzaamheden verrichten in de gemeente (waar de woning gelegen is), voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen;
 • gedurende ten minste 6 jaren onafgebroken gewerkt hebben in de gemeente (waar de woning gelegen is). Het betreft betaalde werkzaamheden voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag namen (te bewijzen via attest van de voormalige werkgever).

 

Binnen deze voorwaarden blijft de datum van inschrijving in het desbetreffende register de uiteindelijke volgorde van toewijzing bepalen.

VERHAAL

De kandidaat-koper die zich benadeeld acht door een toewijzing van een kavel, kan bij aangetekend schrijven beroep indienen bij de Toezichthouder – dhr. Luc Van Itterbeeck, Koning Albert II-laan 19 bus 22 te 1210 Brussel (lucien.vanitterbeeck@rwo.vlaanderen.be).

 

 • Kandidaat-koper kan verhaal indienen bij toezichthouder
  • tot zes maanden na datum van betwiste toewijzing
  • aangetekende brief aan toezichthouder
 • Toezichthouder beoordeelt ontvankelijkheid en bezorgt advies over gegrondheid van het ontvankelijke beroep aan SHM binnen de 30 dagen
 • SHM betekent de gemotiveerde beslissing van de RvB omtrent de gegrondheid van het beroep binnen de 60 dagen (na de beroepsbrief) aan de indiener (met afschrift aan toezichthouder)
 • Geen beslissing van SHM binnen 60 dagen – beroep ontvankelijk en gegrond – absoluut recht van voorrang

 

VERPLICHTINGEN KOPER

 

 • De koper verbindt er zich toe op het perceel grond, een woning op te richten, die winddicht moet zijn binnen een termijn van vier jaar te rekenen vanaf het ogenblik van het verlijden van de aankoopakte.
 • Als de koper van een sociaal kavel niet aan deze verplichting voldoet en er is binnen de termijn van vier jaar geen enkele bouwactiviteit gestart, wordt de verkoopsovereenkomst van rechtswege ontbonden.
 • Als er al werkzaamheden gestart zijn, maar de constructie nog niet winddicht is, is er een boete verschuldigd van maximum tweederde van de verkoopprijs.
 • Het volume van de op te richten woning mag niet meer bedragen dan 550m³, te verhogen met 25m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste.
 • Perceel niet verder te verkopen gedurende een periode van twintig jaar volgend op de datum van het verlijden van de aankoopakte.
 • Persoonlijke bewoning gedurende twintig jaar (datum akte).
 • Bij vervreemding/overdracht – koper moet onze maatschappij op de hoogte brengen. Ontslagen van verplichting persoonlijke bewoning mits betaling van de uittredingsvergoeding (= helft van de verkoopprijs) aan SHM.
 • Recht van wederinkoop bij niet naleving verbintenis.

 


U KAN ENKEL INGESCHREVEN WORDEN IN HET KANDIDATENREGISTER VOOR SOCIALE KAVELS, INDIEN VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN BIJGEVOEGD:

 • 1. Verklaring op eer ter controle van de eigendomsvoorwaarden binnenland: formulier B. (op kantoor te ondertekenen)
 • 2. Verklaring op eer ter controle van de eigendomsvoorwaarden buitenland + verklaring op eer inzake de inbreng van een onroerend goed door een zaakvoerder, bestuurder of vennoot. (op kantoor te ondertekenen)
 • 3. Recent uittreksel “Samenstelling van Gezin”. (op kantoor)
 • 4. Recent uittreksel “Historiek van adressen”. (op kantoor)
 • 5. Kopie laatst bekende aanslagbiljet (zowel van de kandidaat-koper, partner, inwonende kinderen ouder dan 25 jaar en andere niet-verwante inwoners of inwonende ascendenten).
 • 6. Ontvangstbewijs van inschrijvingsgeld: 50,00 EUR per register. (let op: geen elektronische betaling mogelijk) 

CONTACTEER ONS

Adres Kweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon 014-63 95 95

 Contacteer ons 

 

OPENINGSUREN

Maandag 16u - 18u
Dinsdag 10u - 12u
Woensdag 10u - 12u
Donderdag 10u - 12u
Vrijdag 10u - 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.