Daar kan je op bouwen!

zoek:

SOCIALE WONINGEN

De huurder heeft volgens het overdrachtenbesluit van de Vlaamse regering d.d. 29/09/2006 het recht om onder de hierna bepaalde voorwaarden de door hem gehuurde sociale woning aan te kopen. Opgelet: u kunt dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021. Nadien kunt u uw huurwoning niet meer aankopen.

Voorwaarden

1. de woning is vóór 24 april 2017 vijftien jaar als sociale huurwoning ter beschikking gesteld

2. de huurder heeft de woning vijf jaar ononderbroken als huurder betrokken

3. de huurder heeft op het ogenblik van het aankopen van de woning, geen andere woning of een perceel bestemd voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.

4. de huurder die een sociale huurwoning aankoopt, betaalt alle belastingen, heffingen, erelonen en kosten met betrekking tot de verkoopakte en de schatting, alsook de kosten van afpaling en de opmeting en de administratieve kosten. De administratieve kosten bedragen 50,00 euro en de schattingsvergoeding bedraagt 274,00 euro. Het totale bedrag van de afpaling, opmeting en administratieve kosten blijft bepertkt tot maximaal 927,00 euro. (De schattingsvergoeding wordt niet in beschouwing genomen voor het maximumbedrag van 927,00 euro, de administratieve kosten van 50 euro dus wel.)

Prijsbepaling

De woningen worden geschat door de ontvanger van de registratie en domeinen of door de commissaris van het comité tot aankoop.

De schattingsprijs is bindend. U kan dus niet onderhandelen over de schattingsprijs. Als u niet akkoord bent en de woning niet wenst aan te kopen, wordt de schattingsvergoeding van 274,00 euro niet terugbetaald.

De schattingsprijs blijft één jaar geldig.

Verplichtingen koper

De koper is verplicht de woning te bewonen gedurende een periode van twintig jaar na de aankoop ervan. Als hij de bewoningsplicht niet nakomt, of als hij de woning wil verkopen binnen die termijn, heeft de sociale huisvestingsmaatschappij het recht om de woning terug te nemen tegen de prijs, vermeld in artikel 84, § 1, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, zijnde:

“De woning kan worden teruggenomen van de eerste, en in voorkomend geval, van de tweede koper tegen de oorspronkelijke verkoopprijs vermeerderd met de gemaakte kosten van de koop en van de kosten van de verbeterings- en herstellingswerkzaamheden, voor zover deze niet werden uitgevoerd in strijd met de bepalingen op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. De terugname van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken waarmee de koper de woning mocht hebben bezwaard.”

Aankoopprocedure

1. als een zittende huurder de door hem gehuurde woning wil aankopen, moet hij, nadat hem alle informatie bezorgd werd met betrekking tot het verkoopproces, 50 euro administratieve kosten betalen. Hij ontvangt daarbij een inschrijvingsbewijs;

2. als de in het besluit bepaalde voorwaarden voor de aankoop vervuld zijn, wordt dat geattesteerd door het statutair bevoegde orgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij;

3. vervolgens vraagt de sociale huisvestingsmaatschappij het schattingsverslag aan bij de ontvanger van de registratie en domeinen of het comité tot aankoop. De schattingsvergoeding bedraagt 274,00 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens artikel 3, §2, van het besluit. De zittende huurder moet dat bedrag vooraf betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij die het op haar beurt bij het uitreiken van het schattingsverslag betaalt aan de bevoegde instanties waarmee de schatter verbonden is. Als de zittende huurder de door hem gehuurde woning niet wil aankopen tegen de geschatte waarde, blijft de schattingsvergoeding verworven door de vermelde instanties;

4. als opmetingsgegevens ontbreken, worden aanvullende opmetingen uitgevoerd voor de schatting plaatsvindt. De zittende huurder moet de kosten daarvan vooraf betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij;

5. om tot de schatting over te gaan, maakt de schatter een afspraak met de zittende huurder. De sociale huisvestingsmaatschappij wordt daarbij ook uitgenodigd;

6. het schattingsverslag wordt opgemaakt in drie exemplaren die bestemd zijn voor de sociale huisvestingsmaatschappij, de zittende huurder en de schattingsinstantie zelf. De schatter bezorgt aan de zittende huurder het voor hem bestemde exemplaar;

7. als de kandidaat-koper akkoord gaat met de schattingsprijs, wordt de verkoopovereenkomst opgemaakt;

8. vervolgens wordt de authentieke verkoopakte verleden;

9. van de effectieve verkoop wordt kennis gegeven aan de VMSW en aan het agentschap Inspectie RWO.

CONTACTEER ONS

AdresKweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon014-63 95 95

 Contacteer ons 

 

OPENINGSUREN

Maandag16u - 18u
Dinsdag10u - 12u
Woensdag10u - 12u
Donderdag10u - 12u
Vrijdag10u - 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.