Daar kan je op bouwen!

zoek:

Erfpacht

Volgens het overdrachtenbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 29/09/2006 zijn de registers voor erfpachtwoningen geopend.

Inschrijven is enkel mogelijk op de kantoren van Bouwmaatschappij De Noorderkempen tijdens de kantooruren.

Er zijn 6 registers geopend voor gans ons werkgebied (Arendonk – Beerse – Hoogstraten – Merksplas – Ravels – Rijkevorsel). Onze maatschappij biedt momenteel geen enkele garantie op een aanbod, noch naar aantal, nog naar tijdstip.

De kandidaat-kopers van een erfpachtwoning worden per register chronologisch ingeschreven. Bij de inschrijving krijgt elke kandidaat-koper in chronologische volgorde een inschrijvingsnummer per register toegekend.

 

Concrete projecten zijn:

- Kloostersite in Meer, 11 casco nieuwbouwwoningen met 3 slaapkamers

Prijs: afhankelijk van de bouwkost -> nog te bepalen.

Voor meer informatie en inschrijvingen gelieve contact op te nemen met eveline.snels@denoorderkempen.be.

 

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN  2020

INSCHRIJVINGS- OF WOONBEHOEFTIGHEIDSVOORWAARDEN* 2020

* Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006.

 • Het netto belastbaar inkomen van de kandidaat-koper (samen met eventuele inkomens van gezinsleden) mag onderstaande grenzen niet overschrijden (op basis van het laatst gekende aanslagbiljet):

Minimum inkomen = € 9 725,00

Maximum inkomen alleenstaande zonder personen ten laste = € 40 710,00

Maximum inkomen alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste = € 44 775,00

Maximum inkomen alle andere gevallen = € 61 059,00 | per persoon ten laste te verhogen met € 4 065,00

Als het inkomen minder dan € 9 725,00 bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle mogelijke middelen worden aangetoond.

De term ‘inkomen’ wordt verduidelijkt - inkomen uit arbeid of een vervangingsinkomen (werkloosheidsvergoeding, leefloon, invaliditeit, ziektevergoeding…).

Het inkomen wordt volgens een beslissing van het Bestuurscomité van 13 november 2018 pas afgetoetst op het moment van toewijzing en is dus niet langer een voorwaarde voor inschrijving.

 

 • Meerderjarig zijn (uittreksel “Samenstelling gezin” en “historiek van adressen” – bevolkingsdienst gemeente)
 • Eigendomsvoorwaarde: geen andere woning of perceel voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
 • Inschrijvingsgeld: 50,00 EUR per register (let op: geen elektronische betaling mogelijk)

Wanneer twee kandidaten zich samen willen laten inschrijven, moeten zij samen voldoen aan de voorwaarden en dienen zij beiden aanwezig te zijn bij de inschrijving en de toewijzing.

Alle gevraagde documenten moeten aanwezig zijn bij de inschrijving, zoniet wordt niet ingeschreven.

SCHRAPPINGSGRONDEN UIT REGISTER(S)

Indien kandidaat-koper:

 

 • Niet reageert binnen de 14 dagen na ontvangst brief (tenzij overmacht)
 • Een woning weigert die aan zijn keuze qua ligging beantwoordt + na 1 weigering
 • Adreswijziging niet meldt (d.m.v. nieuwe “samenstelling gezin”)
 • Frauduleuze verklaringen heeft afgelegd
 • Verzoek om een schrapping (inschrijvingsgeld wordt terugbetaald)
 • Niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden (inschrijvingsgeld wordt terugbetaald)

 

TOEWIJZINGSVOORWAARDEN

Het BVR van 06/02/2009 voert het begrip “voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is” in.

Een woonbehoefitge particuliere persoon die een woning wil verwerven via erfpacht beschikt over een voldoende band met de gemeente (waar de woning gelegen is) als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

•…hij gedurende ten minste vijf jaar in de afgelopen tien jaar onafgebroken heeft gewoond in de gemeente waar de woning gelegen is.

 

In 2de instantie wordt er een secundaire voorrang toegekend voor de persoon als…
• …hij al minstens 5 jaar woont in een gemeente gelegen in het werkgebied van De Noorderkempen.
• …hij op referentiedatum werkzaam is in de gemeente waar de woning gelegen is, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen (te bewijzen via een attest van de werkgever).
• …hij op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band heeft opgebouwd met de gemeente waar de woning gelegen is.

Binnen deze voorwaarden blijft de datum van inschrijving in het desbetreffende register de uiteindelijke volgorde van toewijzing bepalen.

VERHAAL

De kandidaat-koper die zich benadeeld acht door een toewijzing van een woning, kan bij aangetekend schrijven beroep indienen bij de Toezichthouder – dhr. Luc Van Itterbeeck, Koning Albert II-laan 19 bus 22 te 1210 Brussel (lucien.vanitterbeeck@rwo.vlaanderen.be).

 

 • Kandidaat-koper kan verhaal indienen bij toezichthouder tot zes maanden na datum van betwiste toewijzing aangetekende brief aan toezichthouder
 • Toezichthouder beoordeelt ontvankelijkheid en bezorgt advies over gegrondheid van het ontvankelijke beroep aan SHM binnen de 30 dagen
 • SHM betekent de gemotiveerde beslissing van de RvB omtrent de gegrondheid van het beroep binnen de 60 dagen (na de beroepsbrief) aan de indiener (met afschrift aan toezichthouder)
 • Geen beslissing van SHM binnen 60 dagen – beroep ontvankelijk en gegrond – absoluut recht van voorrang

 

VERPLICHTINGEN KOPER

 

 • Opgelegde renovatie- en verbeteringswerken uit te voeren op eigen kosten binnen een periode van tien jaar (datum akte)
 • Persoonlijke bewoning gedurende twintig jaar (datum akte)
 • Bij vervreemding/overdracht – koper moet onze maatschappij op de hoogte brengen
 • Ontslagen van verplichting persoonlijke bewoning mits akkoord RvB EN indien deze gemotiveerd is door sociale motieven EN betaling van een vergoeding
 • Vervroegde beëindiging van de erfpacht bij niet naleving verbintenis

 


U KAN ENKEL INGESCHREVEN WORDEN IN HET KANDIDATENREGISTER VOOR ERFPACHTWONINGEN, INDIEN VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN BIJGEVOEGD:

 

 • 1. Verklaring op eer ter controle van de eigendomsvoorwaarden binnenland: formulier B. (op kantoor te ondertekenen)
 • 2. Verklaring op eer ter controle van de eigendomsvoorwaarden buitenland + verklaring op eer inzake de inbreng van een onroerend goed door een zaakvoerder, bestuurder of vennoot. (op kantoor te ondertekenen)
 • 3. Recent uittreksel “Samenstelling van Gezin”. (op kantoor)
 • 4. Recent uittreksel “Historiek van adressen”. (op kantoor)
 • 5. Kopie laatst bekende aanslagbiljet (zowel van de kandidaat-koper, partner, inwonende kinderen ouder dan 25 jaar en andere niet-verwante inwoners of inwonende ascendenten).
 • 6. Ontvangstbewijs van inschrijvingsgeld: 50,00 EUR per register. (let op: geen elektronische betaling mogelijk)

 

CONTACTEER ONS

AdresKweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon014-63 95 95

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u - 18u
Dinsdag10u - 12u
Woensdag10u - 12u
Donderdag10u - 12u
Vrijdag10u - 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.