Daar kan je op bouwen!

zoek:

Disclaimer

Inhoud website

 • De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.
 • De Noorderkempen geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.
 • De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan De Noorderkempen. Je mag hierop geen inbreuk maken. Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken. We gebruiken:

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, jou op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en jouw sessie te onthouden.
 • Functionele cookies: deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google analytics.
 • Websiteprestatiecookies: dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.
 • Embedded cookies: hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube of Mailchimp. Wat deze platformen met deze cookies doen, is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

Bescherming persoonlijke levenssfeer | privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven. Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018). De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van De Noorderkempen | Kweekstraat 4b | 2330 Merksplas. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur- of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd. Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in ‘machtigingen’. Meer informatie hierover vind je op deze website: https://www.vmsw.be/privacy.

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

 • Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat jouw gegevens beschermd zijn en dat we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren we de hoogte privacynormen, inclusief de privacywet ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of in het Nederlands de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.
 • Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over jou waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij jou, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.
 • Belangrijk! Contacteer je ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Instagram), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

Welke informatie verzamelen we?

Wij kijken na of je een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als je je inschrijft en als je een woning kunt huren. Ook als je huurt, gebruiken wij informatie over jou.

Deze informatie is:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Rijksregistergegevens
 • Adres & contactgegevens
 • Adreshistoriek
 • Gezinssamenstelling
 • Taalkennis
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens

Van waar verzamelen we je informatie?

 • Van jezelf: tijdens inschrijving, tijdens gesprekken, tijdens briefwisseling…
 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 & Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 & Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum & -plaats, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 & RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 & RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 & Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 & RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 & RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 & RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Kind & Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019)

De geldige rechtsgrond voor de verwerking van je persoonlijke gegevens

Wanneer je kandidaat-huurder of huurder wilt worden, verwerken wij je gegevens volgens de volgende wettelijke bepalingen:

 • Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (15 juli 1997)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (12 oktober 2007)
 • Ministerieel besluit houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (21 december 2007)
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27 | vierde lid  | 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (10 september 2009)
 • Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (25 april 2007)
 • Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld aan de Prestatiedatabank (17 oktober 2011)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode (2 februari 2012)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Waarvoor gebruiken wij je persoonlijke gegevens?

We gebruiken je gegevens om je te informeren en te controleren, om een woning toe te wijzen en om het inschrijvingsdossier of de huurovereenkomst verder op te volgen. We geven gegevens alleen door als het doel verenigbaar is, om de overeenkomst uit te voeren, bij een wettelijke verplichting of met jouw toestemming.

Hoe lang houden we je data bij?

We houden je gegevens bij tot tien jaar na afloop van je huurcontract. We doen dit op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Wie heeft toegang tot je data?

 • Het Agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 & Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het Agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 & Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 & Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

​Wat zijn je rechten?

De GDPR voorziet een aantal rechten die je kan inroepen, binnen bepaalde voorwaarden. Hieronder vind je een opsomming met een korte toelichting. Je kan deze rechten inroepen via:

 • Adres: Kweekstraat 4b | 2330 MERKSPLAS
 • E-mail: privacy@denoorderkempen.be
 • Telefoon: 014-63 95 91
 • Website: https://www.denoorderkempen.be
​Recht van inzage
 • We moeten je informeren over wat er met je gegevens gebeurt en over je rechten. Ook moeten we je een kopie van je persoonlijke gegevens bezorgen als je ons dit vraagt. Een kopie kan je opvragen via telefoon, per mail of per brief. Opgelet: enkel een eerste kopie is gratis.
 • Bij je aanvraag moeten wij jouw identiteit verifiëren. Daarom vragen we je dan een bewijs van je identiteit. Twijfelen wij over je identiteit, dan zullen we je pas de documenten sturen nadat we jouw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen je de documenten via mail sturen als je hiermee akkoord bent. Zo niet, dan sturen we je de documenten per post toe.
 • Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jou. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen je altijd informeren als we niet binnen een maand je aanvraag kunnen beantwoorden.
​Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op jouw vraag aanpassen. Denken we zelf dat je gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we je contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet je hiervoor naar ons kantoor komen om je identiteitskaart te laten inlezen.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om je gegevens te laten wissen. Wij verwijderen jouw gegevens als je aan één van de onderstaande criteria voldoet. Je e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres en/of naam bewaren we dan op een blacklist zodat ons systeem weet dat je niet langer gecontacteerd wil worden.

Wanneer kunnen we jouw gegevens verwijderen?
 • We verwerken je gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • Je trekt jouw toestemming voor verwerking in. Deze verwerking was uitsluitend op jouw toestemming gebaseerd.
 • Je hebt jouw recht op bezwaar ingeroepen (zie ‘10.7 Recht op bezwaar’ | pagina 5).
 • Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Je gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.
​​Wanneer kunnen we je gegevens niet verwijderen?

Mogelijk kunnen we je gegevens om een specifieke reden niet verwijderen. We informeren je hier dan over. Deze redenen zijn:

 • Een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang
 • Voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • Voor juridische claims
 • De volksgezondheid
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert.
Recht op beperking van verwerking
 • Je kan altijd de verwerking van je gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:
 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken je gegevens opnieuw nadat we jouw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden. 
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wilt deze verwerking beperken.
 • We hebben je gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor je juridische claims. Heb jij ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we jouw gegevens.
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking (zie ‘Recht op bezwaar’). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is.

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij je waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw je persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan.

​Recht op kennisgeving

Als je je beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. We informeren je ook over deze ontvangers als je dit vraagt.

Recht op data-portabiliteit

We verzenden je of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt. Dit gaat over gegevens…

 • …die jij ons bezorgde.
 • …die we verwerken op basis van je toestemming of op basis van contractuele voorwaarden.
 • …die we verwerken via geautomatiseerde middelen.
Recht op bezwaar
 • Je kan bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen je bezwaar onderzoeken en je informeren over de resultaten. We kunnen je persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.
 • Heb je bezwaar tegen direct marketing? Dan sturen wij je geen direct marketing meer zodra wij je vraag ontvangen.

Kan je jouw toestemming intrekken?

 • Ja, je kan op elk moment je toestemming voor het verwerken van je gegevens intrekken!
 • Maar! We blijven je gegevens wel verwerken als er  hiervoor een wettelijke of een contractuele reden is. Ook mag je jouw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd.
 • Je kan je toestemming intrekken door ons te contacteren via:
  • Adres: Kweekstraat 4b | 2330 MERKSPLAS
  • E-mail: privacy@denoorderkempen.be
  • Telefoon: 014-63 95 91

​Hoe kan je een klacht indienen?

Wij proberen je vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kan je altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie.

Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 9 juli 2019. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren je over elke wijziging die een impact heeft op je situatie (niet over kleine wijzigingen).