Daar kan je op bouwen!

zoek:

Informatie voor huurders

Meer informatie vind je ook terug onder ‘Documenten‘.

Huurdersverplichtingen

De Vlaamse Wooncode somt een aantal zeer specifieke huurdersverplichtingen op. Die verplichtingen gaan een stuk verder dan hetgeen privaatrechtelijk mogelijk zou zijn en benadrukken het specifieke karakter van het verhuren van sociale huurwoningen. Als de huurder moeilijkheden ondervindt in het nakomen van één van zijn verplichtingen, kan De Noorderkempen hem, mits de laatstgenoemde daarmee instemt, begeleiden of laten begeleiden bij het naleven van zijn verplichtingen. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst geeft de huurder alvast de toestemming om het OCMW te betrekken als er problemen rijzen bij het nakomen van de huurdersverplichtingen.

Hieronder een overzicht van de huurdersverplichtingen, zoals geformuleerd in het Kaderbesluit Sociale Huur:

 • De huurder heeft zijn hoofdverblijfplaats in de woning, is er gedomicilieerd en laat geen onrechtmatige bijwoonst toe.
 • De huurder betaalt zijn huurprijs.
 • De huurder draagt zorg voor zijn woning en voor de leefbaarheid.
 • De huurder volgt – indien van toepassing – een taal- en inburgeringscursus.
 • De huurder respecteert – indien van toepassing – de begeleidingsovereenkomst.
 • De huurder stemt in met een verhuis naar een andere sociale huurwoning indien De Noorderkempen dat wegens renovatie- sloop- of renovatiewerkzaamheden aan de sociale huurwoning noodzakelijk acht. De huurder stemt tevens in met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de sociale huurwoning die aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van personen met een handicap, niet langer bewoond wordt door een persoon die daar nood aan heeft.

 

​Huurprijsberekening

DEFINITIES

Voor we de formule van de huurprijsberekening toelichten, maken we hieronder een paar begrippen duidelijk die in die formule gebruikt worden.

 • Marktwaarde = de huurprijs die voor een woning van een vergelijkbaar type, een vergelijkbare ouderdom en met een vergelijkbare onderhoudstoestand in een vergelijkbare omgeving op de private huurmarkt zou betaald worden. Deze waarde wordt bepaald door een notaris of door een beëdigd landmeter.
 • Basishuurprijs: op het ogenblik dat een huurovereenkomst wordt aangegaan, wordt de marktwaarde van de woning – zoals die op dat moment van kracht is – vastgelegd in de huurovereenkomst. Vanaf dan is deze waarde de basishuurprijs. De basishuurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd en is ook de maximum huurprijs.
 • Minimale huurprijs: voor iedere woning is er een minimaal te betalen huurprijs, ongeacht het inkomen van de huurders.
 • Patrimoniumkorting = een korting die in samenhang met de marktwaarde wordt gegeven in functie van de kwaliteit van de woning.
 • Inkomen = de som van de aan de persoonsbelasting onderworpen inkomsten, alsook van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van de huurder en van alle andere personen die met hem/haar de woning betrekken. Voor 2018 baseren wij ons op het inkomen van 2015 (= referentiejaar). We houden hierbij rekening met het volgende:
  • Het inkomen van ongehuwde kinderen die zonder onderbreking bij de huurder inwonen en die minder dan 25 jaar zijn op 1 januari 2018 wordt niet aangerekend.
  • Het inkomen van inwonende (groot)ouders wordt slechts voor de helft aangerekend.
  • Het inkomen wordt niet aangerekend voor de familieleden tot de tweede graad die erkend zijn als ernstig gehandicapt of die tenminste 65 jaar zijn.
 • Geïndexeerd inkomen = het inkomen dat we in aanmerking nemen, wordt geïndexeerd naar juni 2017. Is het geïndexeerd inkomen kleiner dan het leefloon, dan wordt het inkomen gelijkgesteld met het leefloon. Op 1 juni 2017 waren onderstaande leefloonbedragen van toepassing:
  • Categorie 1 | de huurder leeft samen met één of meerdere personen waarmee deze het huishouden gemeenschappelijk regelt | bedrag per samenwonende persoon = € 7 077,88 per jaar
  • Categorie 2 | de huurder leeft alleen | bedrag als alleenstaande = € 10 616,84 per jaar
  • Categorie 3 | de huurder heeft een gezin ten laste met minstens één minderjarig kind | bedrag als gezinshoofd = € 14 155,76 per jaar
 • Personen ten laste | PTL =
  • …de persoon die op 1 januari 2018 bij de huurder gedomicilieerd is en die minderjarig is, of waarvoor kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald of die door de minister op voorlegging van bewijzen als ten laste wordt beschouwd.
  • …de huurder of de persoon zoals hierboven vermeld die erkend is als ernstig gehandicapt of erkend was op het ogenblik van pensionering. De minister stelt de voorwaarden hiervoor vast.
 • Gezinskorting = korting op de maandelijkse huur.
  • Per persoon ten laste: € 19
  • Per persoon ten laste die niet gedomicilieerd is in de sociale huurwoning, maar er wel op regelmatige basis verblijft/ overnacht: € 9,50 (enkel van toepassing na afgifte van een verklaring op erewoord ‘Regelmatig verblijf’ bij De Noorderkempen). In dit geval neem je best contact met ons op, aangezien er dan een aantal formaliteiten vervuld moeten worden!
 • Referentiejaar = het derde jaar dat voorafgaat aan de inschrijving, de actualisering, de toewijzing of de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Voor 2018 is het referentiejaar dus 2015.
 • Sociale korting = het positieve verschil tussen de basishuurprijs en de aangepaste huurprijs, met als maximum de geïndexeerde basishuurprijs en als minimum de minimale huurprijs.
 • Huurlasten = de kosten en de lasten die verbonden zijn aan het gebruik en aan het genot van de woning en de bewoning en die voor rekening van de huurder zijn. De Raad van Bestuur besliste op 14 november 2017 over de omvang van de verschillende huurlasten. Indien van toepassing vind je de bedragen rechts onderaan terug op de bijgevoegde berekeningsnota.

FORMULE HUURPRIJSBEREKENING 2018

 • Stap 1 | formule voorlopige huur = 1/55ste van het geïndexeerd inkomen – patrimoniumkorting – gezinskorting
 • Stap 2 | begrenzingen: bovenstaande formule wordt toegepast. De basishuurprijs is het maximum en de minimale huurprijs is het minimum.

HUURPRIJS VAN EEN GARAGE

De Raad van Bestuur besliste op 14 november 2017 dat de huurprijs van een garage die samen verhuurd wordt met een sociale woning € 25,10 bedraagt.

MOGELIJKHEID TOT HERZIENING

De op 1 januari 2018 vastgelegde huurprijs kan in onderstaande gevallen herzien worden.

 1. Bij pensionering of overlijden van de huurder of van de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont, of wanneer inwonenden van wie het inkomen in aanmerking werd genomen, de woning verlaten. De nieuwe huurprijs wordt toegepast vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin dit aan ons werd gemeld. OPGELET! Dit geldt niet voor brugpensioen!
 2. Indien het gemiddelde van het huidige inkomen van de laatste drie maanden van alle huurders van de woning met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het geïndexeerde inkomen van het referentiejaar (2015), kan de huurprijs herzien worden. Hiervoor kan je terecht bij de huurdienst van De Noorderkempen. Hou er rekening mee dat ook dagen zonder inkomen geattesteerd moeten worden (bijvoorbeeld door middel van een verklaring op erewoord ‘Geen inkomsten’, te verkrijgen bij De Noorderkempen).
  • BELANGRIJK! De eventuele huurprijsherziening is slechts geldig voor zes maanden! Bij uitblijven van een schriftelijk verzoek om verlenging van de huurprijsherziening, zal de oorspronkelijke huurprijs terug van kracht worden. Dit schriftelijk verzoek kan door middel van een aangetekende zending of door het persoonlijk af te geven tegen bewijs van afgifte. Een eventuele verlenging wordt bepaald op basis van de op dat ogenblik laatst gekende inkomsten van de laatste drie volledige maanden.
  • Het toestaan van deze vermindering wordt schriftelijk meegedeeld. Zonder de schriftelijke mededeling van De Noorderkempen is er geen herziening.
 3. Wanneer het aantal inwonende personen wijzigt, wordt de huurprijs aangepast op basis van het eventueel gewijzigd inkomen. Deze gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Indien de wijziging niet wordt meegedeeld aan De Noorderkempen, zal de huurprijs automatisch worden aangepast na het opvragen van de gezinssamenstelling op de dienst bevolking van de gemeente of via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).

Voor meer informatie kan je terecht in ons kantoor tijdens de openingsuren (zie blad ‘Goed om te weten!’).

BETALING VAN DE HUUR

 • De huur moet tussen de eerste en de tiende dag van de maand betaald worden.
 • De betalingen gebeuren steeds door een storting op rekeningnummer BE98 0010 6651 4693 met vermelding van je OGM-nummer (dit nummer staat links onderaan op je berekeningsnota).
 • Bij het niet tijdig betalen van de huur kan 10% administratieve boete worden aangerekend en kunnen wij je een aanmaning tot betaling van de huur plus deze 10% opsturen.
 • Indien geen gevolg gegeven wordt aan de aanmaningen, sturen wij het dossier door naar onze advocaat. Alle recupereerbare kosten (bijvoorbeeld vrederechter, deurwaarder…) zullen wij dan doorrekenen.

MELDINGSPLICHT

 • Als je gezinssamenstelling wijzigt (bijvoorbeeld door een geboorte of een overlijden), dan moet je dit binnen de maand schriftelijk aan ons melden.
 • Wanneer je huwt of wettelijk gaat samenwonen, moet je dit binnen de maand per aangetekende brief melden. Zo treedt je partner toe tot de huurovereenkomst. De huurprijs zal – indien nodig – opnieuw berekend worden.

BIJWONING

Feitelijke bijwoning is niet vrijblijvend. Volgens het Kaderbesluit Sociale Huur moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden. Je moet vooraf een aanvraag indienen bij De Noorderkempen. Er zijn twee vormen van bijwoning:

 • Een duurzame bijwoning heeft tot doel om voor een lange periode in de woning te komen wonen. Dan worden de toetredingsvoorwaarden gecontroleerd: eigendom, inburgerings- of taalbereidheid, inschrijving in het bevolkings- of het vreemdelingenregister… Indien aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen wij een toestemming tot bijwoning geven. Er moet dan wel een bijvoegsel bij het huurcontract ondertekend worden en de huurprijs zal opnieuw berekend worden.
 • Een tijdelijke bijwoning is een bijwoning voor een beperkte periode en heeft niet de intentie om duurzaam te zijn. De tijdelijke bewoner is geen huurder. De maximale bezettingsnorm van de woning mag niet overschreden worden! Ook voor deze vorm van bijwoning heb je toestemming van De Noorderkempen nodig.

Meer informatie vind je ook terug onder ‘Documenten‘.