Daar kan je op bouwen!

zoek:

Hoe inschrijven?

 

Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Bij elke inschrijving stellen we vier vragen. Op basis daarvan bepalen we of je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

 1. Ben je geregistreerd in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister?
 2. Ben je ouder dan 18 jaar?
 3. Voldoet je inkomen aan de criteria?
 4. Heb je geen eigendom?

Deze voorwaarden gelden voor elke meerderjarige (+18) die samen met jou de sociale woning wilt betrekken. Hieronder gaan we dieper in op deze vier vragen.

1. Ben je geregistreerd in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister?

Indien je geregistreerd bent in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister kunnen we je inschrijven. Als je bent ingeschreven in het wachtregister kunnen we je nog niet inschrijven. Een uitzondering hierop is als je in het bezit bent van een vluchtelingenattest én een brief met een positieve beslissing van het CGVS. Deze documenten bewijzen immers dat je recht hebt op een duurzaam verblijf, wat het streven is van sociale huisvesting.

Bij een geplande gezinshereniging schrijf je je in voor een woning die voldoet aan de rationele bezetting waarbij er rekening gehouden wordt met de gezinssamenstelling na de gezinshereniging. Indien je gezinsleden hebt in het buitenland, moet je ons hiervan op het ogenblik van je inschrijving op de hoogte brengen. Je kan immers enkel ingeschreven worden voor de woningen die geschikt zijn om met je voltallige gezin te wonen.

2. Ben je ouder dan 18 jaar?

 • Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.
 • Alle personen die ouder zijn dan 18 jaar en bij jou komen wonen in de sociale woning, moeten het inschrijvingsformulier mee ondertekenen.
 • Interesse in een bejaardenwoning: bejaardenwoningen & -flats zijn in principe bestemd voor de doelgroep ‘ouderen’. We zullen daarom de vrijgekomen bejaardenwoningen met voorrang toewijzen aan kandidaat-huurders waarvan minstens één van de partners minstens 65 jaar is op het moment van de toewijzing. Je kan je echter wel al jonger inschrijven voor bejaardenwoning, rekening houdende met de wachttijd voor een sociale woning.
 • Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kan je je alleen inschrijven als je…
  • -  …ontvoogd bent. Je hebt wettelijk geen ouders of familieleden die voor je zorgen. Dit kan doordat je al gehuwd bent of doordat de jeugdrechter dit beslist heeft.
  • -  …al zelfstandig begeleid woont.
  • -  …zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst je hierin begeleidt.

3. Voldoet je inkomen aan de criteria?

Algemeen

We controleren of je inkomen niet hoger is dan de bedragen hieronder. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar geïndexeerd inkomen en/of het vervangingsinkomen. Ook afzonderlijke belastbare inkomsten tellen mee.

Deze bedragen zijn geldig voor inschrijvingen in 2019.

 • Een alleenstaande zonder personen ten laste: € 24 852,00
 • Een alleenstaande mindervalide zonder personen ten laste: € 26 934,00
 • Voor anderen: € 37 276,00, verhoogd met € 2 084,00 per persoon ten laste die gedomicilieerd is bij de referentiepersoon

De Noorderkempen kijkt naar je volledige jaarinkomen van drie jaar geleden. In 2019 kijken we dus naar het inkomen van 2016.

Specifieke situaties

Is je inkomen te hoog?

Als je 3 jaar geleden een te hoog inkomen had, kan je jouw inkomen van de laatste 3 maanden aan ons bezorgen. Wij kijken dan naar je actueel inkomen om te zien of je in aanmerking komt om je in te schrijven.

Breng in dit geval een bewijs van je inkomsten mee van de laatste 3 maanden! Dit kan zijn: een loonfiche, een attest van de mutualiteit, attest van werkloosheidskas, pensioenbrief… (een rekeninguittreksel is geen geldig bewijs).

Heb je geen inkomen?

 • Als je 3 jaar geleden geen inkomen had, dan bezorg je ons de eerste gekende inkomsten van na 2015 (aan de hand van een aanslagbiljet).
 • Meerderjarigen die geen inkomen hebben, moeten op erewoord verklaren dat zij geen inkomen hadden in de periode van drie jaar geleden tot vandaag. Zo’n verklaring op erewoord kan je verkrijgen bij De Noorderkempen.

Heb je meer dan 1 soort inkomen?

Als je meer dan 1 soort inkomen had, dan breng je de verschillende documenten mee. Zo weten wij wat uw volledig jaarinkomen is.

Zit je in een situatie van co-ouderschap of bezoekrecht?

Als je kinderen minstens één nacht per maand bij jou blijven overnachten, gelden de bedragen onder het derde punt (‘Voor anderen’) hierboven.​

Breng in dit geval een vonnis of notariële akte mee over het bezoekrecht van kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn of een verklaring op erewoord ‘Verblijf op regelmatige basis’ dat door beide ouders ingevuld en ondertekend is (inclusief een kopie van de identiteitskaart van de andere ouder)! Deze verklaring kan je verkrijgen bij De Noorderkempen.

4. Heb je geen eigendom?

Om je te kunnen inschrijven voor een sociale woning mag je geen woning of bouwgrond…

 • …volledig of gedeeltelijk in volle eigendom bezitten.
 • …volledig in vruchtgebruik hebben.
 • …ingebracht hebben in een vennootschap als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder.

Dit geldt voor alle personen op het inschrijvingsformulier, zowel meerderjarigen als minderjarigen.

Er zijn een paar uitzonderingen. We kunnen je inschrijven als…

 • …je een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom hebt en deze kosteloos verworven hebt (bijvoorbeeld via een erfenis of een schenking).
 • …de echtscheidingsprocedure is opgestart of als je huwelijk onherstelbaar ontwricht is, in het geval je een eigendom deelt met je ex-partner.
 • …je een woning hebt die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt en waar wonen niet toegelaten is.
 • …je een woning bezit die in het Vlaams Gewest ligt en de woning ligt binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan.
 • …je woning ontruimd wordt voor sociale woonprojecten of sociaal beheer.
 • …je woont in een woning die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard maximaal 2 maanden voor uw inschrijving en waarvan de ontruiming noodzakelijk is.
 • …je woning niet aangepast is aan je fysieke handicap.
 • …je een woning bezit en een handicap hebt en in aanmerking komt voor een ADL-woning.
 • …je het beheer van je woning verloren hebt door een faillietverklaring (artikel 16 | Faillissementswet 8 augustus 1997).

In onderstaande situaties moet je jouw woning verkopen. Je moet dit doen binnen het jaar nadat je een sociale woning huurt.

 • De woning of bouwgrond die je gedeeltelijk in volle eigendom hebt en kosteloos verworven is
 • De onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning
 • De woning die niet aangepast was aan je fysieke handicap
 • De woning is onderdeel van een faillietverklaring.
 • Je hebt een handicap. Je woning moet dan binnen het jaar verkocht worden nadat je een ADL-woning huurt.

De Noorderkempen voorziet een document ‘Controle eigendomsvoorwaarde | formulier B’ bij inschrijving (pagina 5 van het inschrijvingsformulier). Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten dit formulier mee ondertekenen.

 

Welke documenten zijn nodig bij inschrijving?

Documenten te bekomen bij De Noorderkempen

 • Het inschrijvingsformulier volledig en correct ingevuld. Op het keuzeformulier kan je aanduiden voor welke woningen je je wenst in te schrijven: in welke gemeente(n), wijk(en) of stra(a)t(en), welk type woning, het gewenst aantal slaapkamers, de maximale huurprijs en de maximale huurlast. Het is van belang dat je jouw keuzes goed afweegt, de keuzes voldoende ruim neemt en de detailfiche zo volledig mogelijk invult. Het verhoogt je kansen op een sociale woning die beantwoordt aan je verwachtingen en het helpt om jouw dossier vlot af te handelen.
 • De Noorderkempen zal je informeren over welke documenten je zelf nog dient mee te brengen. Sommige gegevens kunnen we immers via elektronische weg bekomen.

Volgende documenten kunnen we vragen om mee te brengen…

​Breng zeker je identiteitskaart mee (of je bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister)!

 • Indien inkomsten in Nederland:
  • Alle jaaropgaven van 2016 én de definitieve aanslag 2016 of bij gebrek daaraan: IB60 | inkomensverklaring van de Nederlandse Belastingdienst
  • Dit geldt zowel voor jou als kandidaat-huurder als voor je partner, voor de inwonende ongehuwde kinderen ouder dan 25 jaar die nooit het huis verlaten hebben tijdens de meerderjarigheid en voor alle andere inwonende gezinsleden.
  • Voor het geval deze inkomsten de inkomensgrens zouden overschrijden, kan je alvast de inkomsten van de laatste 3 maanden van bovenvermelde personen bijvoegen (loonbrieven, attesten uitbetalingsinstantie werkloosheid/ ziekenkas, attest leefloon…).
 • Indien inkomsten uit een ander land dan Nederland: neem contact op met de huurdienst.
 • Attest van invaliditeit +66%
 • Bewijs van onherstelbaar ontwricht huwelijk: indien je nog getrouwd bent en niet samen met je echtgeno(o)t(e) wenst in te schrijven. Indien je wettelijk samenwoont, dien je een verklaring op eer te tekenen dat de wettelijke partner de toe te wijzen woning niet mee zal betrekken (OPGELET! Bij een toewijzing gelden hiervoor stengere voorwaarden | zie informatiebrochure).
 • Vonnis of notariële akte over het bezoekrecht van kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn of verklaring op erewoord ‘Verblijf op regelmatige basis’ door beide ouders ingevuld en ondertekend + kopie identiteitskaart van de andere ouder.
 • Kopie attest ‘Zorgtoewijding’ (VAPH) die toegang geeft tot begeleid of beschermd wonen & kopie attest van begeleiding door erkende dienst begeleid wonen
 • Geldig attest BEL-score (tussen 25 & 34 of tussen 15 & 24) van het OCMW die bevoegd is voor deze attesten (voor het verkrijgen van prioriteit voor een zorgflat in de vleugel van het WZC Sint-Isabella | Arendonk)

Ontvangstbewijs = bevestiging

Zijn alle documenten in orde en voldoe je aan de voorwaarden om een aanvraag in te dienen, dan wordt een ontvangstbewijs opgestuurd dat jouw inschrijving bevestigt. Op dit ontvangstbewijs vind je:

 • Een algemeen inschrijvingsnummer & een eigen dossiernummer
 • Datum van inschrijving

Zorg ervoor dat je dit document altijd zorgvuldig bewaart!

 

Goed om te weten!

 • Alle documenten zijn opgesteld in het Nederlands. Het personeel staat je in het Nederlands te woord. Anderstaligen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, raden wij aan zich door iemand te laten vergezellen die het Nederlands wel machtig is. We vinden het immers belangrijk dat je goed begrijpt waarvoor je je inschrijft en wat de voorwaarden zijn!
 • Indien je wenst ingeschreven te worden in gemeenten buiten het werkgebied van De Noorderkempen, dan sturen wij jouw aanvraag graag door naar onze collega’s van DE ARK (in Turnhout) die in onze gemeenten en de aangrenzende gemeenten actief zijn. Je zal van hen binnen de vijftien kalenderdagen een ontvangstmelding krijgen. Op deze ontvangstmelding kan je het woningtype en ligging van jouw voorkeur aangeven. Hiervan zal je tenslotte een inschrijvingsbewijs ontvangen.
 • Met je inschrijving geef je aan De Noorderkempen de toelating om bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten of gegevens betreffende de voorwaarden van het huurbesluit te verkrijgen.
CONTACT
AdresKweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon014-63 95 95

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u – 18u
Dinsdag10u – 12u
Woensdag10u – 12u
Donderdag10u – 12u
Vrijdag10u – 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.