Daar kan je op bouwen!

zoek:

Hoe inschrijven?

 

Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder laten inschrijven. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer je in aanmerking komt voor een sociale woning: 

 • Voorwaarde van meerderjarigheid (tenzij minderjarige ontvoogde of minderjarige die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst)
 • Inkomensvoorwaarde
 • Eigendomsvoorwaarde
 • Voorwaarde van inschrijving in het bevolkings – of vreemdelingenregister
 • ​Keuze referentiehuurder bij inschrijving

Voorwaarde van meerderjarigheid

 • De kandidaat-huurder moet minstens 18 jaar zijn.
 • De minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.

Inkomensvoorwaarde

De kandidaat-huurder mag samen met zijn gezinsleden over een netto geïndexeerd belastbaar inkomen beschikken in het referentiejaar* dat volgende grenzen niet overschrijdt

 • € 24.452,00** voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • € 26.500,00** voor een alleenstaande mindervalide
 • € 36.676,00** voor anderen, verhoogd met € 2.050,00 per persoon ten laste die bij de referentiepersoon gedomicilieerd is

* Referentiejaar = het derde jaar dat vooraf gaat aan de inschrijving. Let op! Deze bedragen dienen nog te worden geïndexeerd.

** Deze bedragen zijn geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Indien het geïndexeerde inkomen tijdens het referentiejaar te hoog ligt, maar in het jaar van de aanvraag gedaald is onder de inkomensgrens kan u zich toch nog inschrijven.

Het inkomen van inwonende, ongehuwde kinderen (tot 25 jaar) wordt niet meegerekend, op voorwaarde dat ze zonder onderbreking hebben ingewoond.

Het inkomen van inwonende (groot)ouders wordt slechts voor de helft meegerekend. Voor inwonende familieleden tot de tweede graad ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt (+ 66%) wordt het inkomen niet meegerekend.

Eigendomsvoorwaarde

De kandidaat-huurder heeft (samen met zijn gezinsleden) geen woning of perceel bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland. Een kandidaat-huurder of één van zijn gezinsleden mag daarnaast ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht.

Een aantal woningen en percelen wordt buiten beschouwing gelaten bij het aftoetsen van de eigendomsvoorwaarde. In sommige gevallen (1, 2, 4, 5, 6, 8 & 9) dient de huurder na de toewijzing van een sociale huurwoning die woning of perceel in eigendom binnen het jaar te vervreemden. Indien dit om gegronde redenen niet lukt, kan De Noorderkempen beslissen om de termijn te verlengen.

 1. Op basis van beëindiging van het huwelijk: de woning of het perceel bestemd voor woningbouw die de kandidaat-huurder gedeeltelijk in volle eigendom heeft en die deel uitmaakt van een huwelijksgemeenschap vormt geen beletsel op voorwaarde dat de kandidaat-huurder bij inschrijving kan aantonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Belangrijk bij toewijzing of toetreding! Dan moet er wel een vordering tot echtscheiding ingesteld zijn, tenzij er gegronde redenen kunnen aangetoond worden waarom deze nog niet werd ingesteld of als er een vermoeden van afwezigheid is vastgesteld.
 2. Op basis van het kosteloos karakter van eigendomsverwerving: de woning of het perceel bestemd voor woningbouw die de kandidaat-huurder kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom heeft verworven, vormt geen beletsel.
 3. Op basis van een onteigeningsplan: als de kandidaat-huurder woont in een woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, die ligt binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan, wordt met die woning geen rekening gehouden.
 4. Op basis van de woonkwaliteit: als de kandidaat-huurder woont in een woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, die tijdens de bewoning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard en waar ontruiming noodzakelijk is, wordt met die woning geen rekening gehouden.
 5. Een woning niet aangepast aan de fysieke handicap: als de kandidaat-huurder of een gezinslid een fysieke handicap heeft en woont in een woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, die niet aangepast is aan zijn of haar handicap, dan wordt met die woning geen rekening gehouden.
 6. Een ADL-woning: als de kandidaat-huurder of zijn gezinslid een handicap heeft, en hij is ingeschreven voor een ADL-woning, wordt met de woning die hij bewoont geen rekening gehouden.
 7. Op basis van de ruimtelijke bestemmingszone: met de woning die in een ruimtelijke bestemmingszone ligt in België waar wonen niet is toegelaten, wordt geen rekening gehouden.
 8. Op basis van de toepassing van enkele bepalingen uit de Vlaamse Wooncode: er wordt geen rekening gehouden met de woning die moet worden ontruimd omwille van een herhuisvesting in het kader van…
  • …de woonkwaliteitsbewaking.
  • …een verrichting door een sociale woonorganisatie.
  • …het sociaal beheersrecht
 9. ​​Op basis van een faillissement: met de woning waarover de kandidaat-huurder het beheer heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, wordt geen rekening gehouden.

Voor de toepassing van de inkomens- en eigendomsvoorwaarde wordt de echtgeno(o)t(e) van de persoon die zich wil inschrijven niet beschouwd als een gezinslid op voorwaarde dat wordt aangetoond dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is(zie blz. 21, nr. 10).

Voorwaarde inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister

De kandidaat-huurder moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Indien je een verblijfsvergunning hebt ontvangen van meer dan 3 maanden, heb je tevens recht op een sociale huurwoning (voor zover uiteraard voldaan is aan de andere voorwaarden).

Let op! Onderstaande personen moeten ook aan de toelatingsvoorwaarden voldoen:

 1. Alle meerderjarige personen die de sociale huurwoning zullen betrekken bij de aanvang van de huurovereenkomst
 2. De partner die samenwoont met de aanvankelijke ondertekenaar van de huurovereenkomst
 3. Alle andere personen, met uitzondering van de minderjarige kinderen, die daar hun hoofdverblijfplaats hebben.

 

Welke documenten zijn nodig bij inschrijving?

Documenten te bekomen bij De Noorderkempen

 • Het inschrijvingsformulier volledig en correct ingevuld. Op het keuzeformulier kan je aanduiden voor welke woningen je je wenst in te schrijven: in welke gemeente(n), wijk(en) of stra(a)t(en), welk type woning, het gewenst aantal slaapkamers, de maximale huurprijs en de maximale huurlast. Het is van belang dat je jouw keuzes goed afweegt, de keuzes voldoende ruim neemt en de detailfiche zo volledig mogelijk invult. Het verhoogt je kansen op een sociale woning die beantwoordt aan je verwachtingen en het helpt om jouw dossier vlot af te handelen.
 • De Noorderkempen zal je informeren over welke documenten je zelf nog dient mee te brengen. Sommige gegevens kunnen we immers via elektronische weg bekomen.

Volgende documenten kunnen we vragen om mee te brengen…

​Breng zeker je identiteitskaart mee (of je bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister)!

 • Indien inkomsten in Nederland:
  • Alle jaaropgaven van 2015 én de definitieve aanslag 2015 of bij gebrek daaraan: IB60 | inkomensverklaring van de Nederlandse Belastingdienst
  • Dit geldt zowel voor jou als kandidaat-huurder als voor je partner, voor de inwonende ongehuwde kinderen ouder dan 25 jaar die nooit het huis verlaten hebben tijdens de meerderjarigheid en voor alle andere inwonende gezinsleden.
  • Voor het geval deze inkomsten de inkomensgrens zouden overschrijden, kan je alvast de inkomsten van de laatste 3 maanden van bovenvermelde personen bijvoegen (loonbrieven, attesten uitbetalingsinstantie werkloosheid/ ziekenkas, attest leefloon…).
 • Indien inkomsten uit een ander land dan Nederland: neem contact op met de huurdienst.
 • Attest van invaliditeit +66%
 • Bewijs van onherstelbaar ontwricht huwelijk: indien je nog getrouwd bent en niet samen met je echtgeno(o)t(e) wenst in te schrijven. Indien je wettelijk samenwoont, dien je een verklaring op eer te tekenen dat de wettelijke partner de toe te wijzen woning niet mee zal betrekken (OPGELET! Bij een toewijzing gelden hiervoor stengere voorwaarden | zie informatiebrochure).
 • Vonnis of notariële akte over het bezoekrecht van kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn of verklaring op erewoord ‘Verblijf op regelmatige basis’ door beide ouders ingevuld en ondertekend + kopie identiteitskaart van de andere ouder.
 • Kopie attest ‘Zorgtoewijding’ (VAPH) die toegang geeft tot begeleid of beschermd wonen & kopie attest van begeleiding door erkende dienst begeleid wonen
 • Geldig attest BEL-score (tussen 25 & 34 of tussen 15 & 24) van het OCMW die bevoegd is voor deze attesten (voor het verkrijgen van prioriteit voor een zorgflat in de vleugel van het WZC Sint-Isabella | Arendonk)

Ontvangstbewijs = bevestiging

Zijn alle documenten in orde en voldoe je aan de voorwaarden om een aanvraag in te dienen, dan wordt een ontvangstbewijs opgestuurd dat jouw inschrijving bevestigt. Op dit ontvangstbewijs vind je:

 • Een algemeen inschrijvingsnummer & een eigen dossiernummer
 • Datum van inschrijving

Zorg ervoor dat je dit document altijd zorgvuldig bewaart!

 

Goed om te weten!

 • Alle documenten zijn opgesteld in het Nederlands. Het personeel staat je in het Nederlands te woord. Anderstaligen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, raden wij aan zich door iemand te laten vergezellen die het Nederlands wel machtig is. We vinden het immers belangrijk dat je goed begrijpt waarvoor je je inschrijft en wat de voorwaarden zijn!
 • Indien je wenst ingeschreven te worden in gemeenten buiten het werkgebied van De Noorderkempen, dan sturen wij jouw aanvraag graag door naar onze collega’s van DE ARK (in Turnhout) die in onze gemeenten en de aangrenzende gemeenten actief zijn. Je zal van hen binnen de vijftien kalenderdagen een ontvangstmelding krijgen. Op deze ontvangstmelding kan je het woningtype en ligging van jouw voorkeur aangeven. Hiervan zal je tenslotte een inschrijvingsbewijs ontvangen.
 • Met je inschrijving geef je aan De Noorderkempen de toelating om bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten of gegevens betreffende de voorwaarden van het huurbesluit te verkrijgen.
CONTACT
AdresKweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon014-63 95 95

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u – 18u
Dinsdag10u – 12u
Woensdag10u – 12u
Donderdag10u – 12u
Vrijdag10u – 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.