Wonen in de Noorderkempen

zoek:

Hoe inschrijven?

Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder laten inschrijven. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer je in aanmerking komt voor een sociale woning.

Welke zijn die voorwaarden?

 • Voorwaarde van meerderjarigheid (tenzij minderjarige ontvoogde of minderjarige die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst)
 • Inkomensvoorwaarde
 • Eigendomsvoorwaarde
 • Voorwaarde voor taalbereidheid
 • Voorwaarde voor inburgeringsbereidheid
 • Voorwaarde van inschrijving in het bevolkings – of vreemdelingenregister
 • ​Keuze referentiehuurder bij inschrijving

Voorwaarde van meerderjarigheid

 • De kandidaat-huurder moet minstens 18 jaar zijn.
 • De minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.

Inkomensvoorwaarde

De kandidaat-huurder mag samen met zijn gezinsleden over een netto geïndexeerd belastbaar inkomen beschikken in het referentiejaar* dat volgende grenzen niet overschrijdt

 • € 24.092,00** voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • € 26.110,00** voor een alleenstaande mindervalide
 • € 36.137,00** voor anderen, verhoogd met € 2.020,00 per persoon ten laste die bij de referentiepersoon gedomicilieerd is

* referentiejaar = het derde jaar dat vooraf gaat aan de inschrijving. Let op! Deze bedragen dienen nog te worden geïndexeerd.

**geldig van 01-01-2017 tot 31-12-2017

Indien het geïndexeerde inkomen tijdens het referentiejaar te hoog ligt, maar in het jaar van de aanvraag gedaald is onder de inkomensgrens kan u zich toch nog inschrijven.

Het inkomen van inwonende, ongehuwde kinderen (tot 25 jaar) wordt niet meegerekend, op voorwaarde dat ze zonder onderbreking hebben ingewoond.

Het inkomen van inwonende (groot)ouders wordt slechts voor de helft meegerekend. Voor inwonende familieleden tot de 2de graad ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt (+ 66% )wordt het inkomen niet meegerekend.

Eigendomsvoorwaarde

Een natuurlijk persoon kan zich laten inschrijven in het register der kandidaat-huurders voor zover hij, samen met zijn gezinsleden, geen woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft in binnen- of buitenland, tenzij het een in het Vlaams Gewest gevestigd campingverblijf betreft.

De eigendomsvoorwaarder geldt niet voor:

 • de woning in het Vlaamse Gewest die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt, en die wordt bewoond door de persoon die zich kandidaat wil stellen;
 • de woning in het Vlaamse Gewest die maximaal twee maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en waarvan de ontruiming noodzakelijk is;
 • de woning in het Vlaamse Gewest die onaangepast is en die bewoond wordt door een persoon met een fysieke handicap die zich kandidaat wil stellen;
 • de woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is;
 • de woning die moet ontruimd worden met toepassing van art. 18,§2, tweede lid, art. 26, 60, §3, en artikel 90, §1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode;
 • de woning die bewoond wordt door de persoon die zich wil inschrijven, en die het beheer over zijn woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van art. 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Voor de toepassing van de inkomens- en eigendomsvoorwaarde wordt de echtgeno(o)t(e) van de persoon die zich wil inschrijven niet beschouwd als een gezinslid op voorwaarde dat wordt aangetoond dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is(zie blz. 21, nr. 10).

Voorwaarde voor taalbereidheid​

Tenzij de kennis van het Nederlands manifest duidelijk is dient de kandidaat-huurder zijn bereidheid aan te tonen om Nederlands aan te leren.

Hoe kan u uw taalbereidheid bewijzen?

 • een getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of door Nederland erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.
 • een studiebewijs, getuigschrift of diploma waarin onmiskenbaar blijkt dat men het vereiste niveau Nederlands tweede taal haalt.
 • een vrijstelling op basis van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenen-onderwijs.
 • een ander document dat verstrekt werd door een door de Vlaamse Gemeenschap of het Koninkrijk Nederland erkende organisatie, met uitzondering van de instellingen in Aruba en de Nederlandse Antillen en de Franstalige instellingen in een rand- of taalgrensgemeente als vermeld in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in de bestuurszaken, waaruit onmiskenbaar blijkt dat hij een niveau van het Nederlands haalt dat ten minste overeenkomst met niveau A. 1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen.
 • een attest van inburgering.
 • een attest van Eerder Verworven Compenties.
 • een verklaring van het huis van het Nederlands dat men het vereiste niveau haalt.
 • een verklaring van het huis van het Nederlands dat men een cursus Nederlands tweede taal gevolgd heeft met een minimale aanwezigheid van 80%.
 • een verklaring van het Huis van het Nederlands dat men deelneemt aan een cursus Nederlands tweede taal.
 • een verklaring van het Huis van het Nederlands waaruit blijkt dat het Huis van het Nederlands een intake heeft afgenomen.

Indien uw gezondheidstoestand het blijvend onmogelijk maakt een taalcursus te volgen, dient u dit aan te tonen aan de hand van een medisch attest. U wordt dan vrijgesteld van de voorwaarde voor taalbereidheid.

Voor een kandidaat-huurder die om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kan deelnemen of verder kan deelnemen aan de taalcursus, kan de voorwaarde voor taalbereidheid tijdelijk worden opgeschort.

Voorwaarde voor inburgeringsbereidheid

De kandidaat-huurder moet, voor zover hij een verplichte inburgeraar is volgens het inburgeringsdecreet, aantonen dat hij bereid is om het inburgeringstraject te volgen.

Hoe kan u uw inburgeringsbereidheid bewijzen?

Als één van volgende attesten kan worden voorgelegd :

 •  Via het attest van inburgering
 • Via een attest van vrijstelling (= een attest uitgereikt door het onthaalbureau, waarop vermeld staat dat de inburgeraar vrijgesteld is van de inburgeringsplicht en geen inburgeringsprogramma hoeft te volgen).
 • Via een attest van Eerder Verworven Competenties (een attest, uitgereikt door het onthaalbureau, waarop vermeld staat dat de inburgeraar vanwege zijn elders of eerder verworven competenties geen primair inburgeringstraject hoeft te volgen en meteen in het secundair inburgeringstraject kan instappen)
 • Via het inburgeringscontract
 • Via een attest van aanmelding, uitgereikt door het onthaalbureau
 • Een attest van uitstel van aanmelding
 • Een attest van heraanmelding
 • Een attest van uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract
 • Een attest van tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract

Voorwaarde inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister

De kandidaat-huurder dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Indien u een verblijfsvergunning hebt ontvangen van meer dan 3 maanden, hebt u tevens recht op een sociale huurwoning (voor zover uiteraard voldaan is aan de andere voorwaarden).

Let op: moeten ook aan de toelatingsvoorwaarden voldoen:

 1. Alle meerderjarige personen die de sociale huurwoning zullen betrekken bij de aanvang van de huurovereenkomst
 2. De partner die samenwoont met de aanvankelijke ondertekenaar van de huurovereenkomst
 3. Alle andere personen, met uitzondering van de minderjarige kinderen, die daar hun hoofdverblijfplaats hebben.

 

Welke documenten zijn nodig bij inschrijving ?

Documenten te bekomen bij “De Noorderkempen” :

 • Het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld; op het keuzeformulier kunt u aanduiden voor welke woningen u zich wenst in te schrijven: in welke gemeente(n), wijk(en) of stra(a)t(en), welk type woning, het gewenst aantal slaapkamers, de maximale huurprijs en de maximale huurlast. Het is van belang dat u uw keuzes goed afweegt, uw keuzes voldoende ruim neemt en de detailfiche zo volledig mogelijk invult. Het verhoogt uw kansen op een sociale woning die beantwoordt aan uw verwachtingen en het helpt om uw dossier vlot af te handelen.
 • Formulier B – “verklaring op erewoord” – Controle eigendomsvoorwaarde: hierop moet u waarheidsgetrouw invullen of u al dan niet een eigendom heeft in binnen- of buitenland. Dit document dient door alle +18 jarigen ondertekend te worden.
 • “keuze referentiehuurder” – volledig ingevuld en door alle +18 jarigen ondertekend.

“De Noorderkempen” zal u informeren over welke documenten u zelf nog dient mee te brengen. Sommige gegevens kan “De Noorderkempen” immers via elektronische weg bekomen.

Mogelijk wordt u gevraagd om volgende documenten mee te brengen bij de inschrijving :

 • Een kopie van het aanslagbiljet inkomsten 2014/aanslagjaar 2015. Indien u dat aanslagbiljet niet meer terugvindt, kan u zich wenden tot uw taxatiedienst.
 • Eventueel een kopie attest van invaliditeit (te bekomen bij uw Mutualiteit of bij de bevoegde Federale Instantie – FOD sociale zekerheid)
 • Kopie van uw identiteitskaart of uw bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (dienst Bevolking gemeente)
 • Attest “gezinssamenstelling” + een attest “Historiek van adressen” te bekomen bij de dienst Bevolking van uw gemeente.
 • Eventueel een verklaring op eer voor wat betreft de onroerende goederen in het buitenland.

 

Een ontvangstbewijs bevestigt uw inschrijving

Zijn alle documenten in orde en voldoet u aan de voorwaarden om een aanvraag in te dienen dan wordt een ontvangstbewijs opgestuurd dat uw inschrijving bevestigt.

Op dit ontvangstbewijs vindt u :

 • Een algemeen inschrijvingsnummer + een eigen dossiernummer
 • Datum van inschrijving

Zorg ervoor dat u dit document altijd zorgvuldig bewaart.

GOED OM TE WETEN

Alle documenten zijn opgesteld in het Nederlands. Het personeel staat u in het Nederlands te woord. Anderstaligen, die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, raden wij aan zich door iemand te laten vergezellen die het Nederlands wel machtig is.

Indien u wenst ingeschreven te worden in gemeenten buiten het werkgebied van “De Noorderkempen”, dan sturen wij uw aanvraag graag door naar onze collega’s van “De Ark” Turnhout die in onze gemeente en de aangrenzende gemeenten actief zijn. U zal van deze sociale huisvestingsmaatschappijen binnen de vijftien kalenderdagen een ontvangstmelding krijgen. Op deze ontvangstmelding kan u het woningtype en ligging van uw voorkeur aangeven. Hiervan zal u tenslotte een inschrijvingsbewijs ontvangen.

Met uw inschrijving geeft u aan “De Noorderkempen” de toelating om bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten of gegevens betreffende de voorwaarden van het huurbesluit te verkrijgen.

 

CONTACT
AdresKweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon
Fax
014-63 95 95
014-63 95 92

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u – 18u
Dinsdag10u – 12u
Woensdag10u – 12u
Donderdag10u – 12u
Vrijdag10u – 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.